Huddig Maskinskadeförsäkring

Vi tryggar framtiden för din HUDDIG

Nu ingår vår maskinskade- och elektronikförsäkring på alla nya maskiner. Detta innebär att din maskin är säkrad för oförutsedda inifrån kommande skador, under fem år eller 5000 timmar, det av dessa som infaller först.

Försäkringen i korthet:

  • Försäkringen tecknas obligatoriskt på alla nya maskiner från Huddig, från och med 2024.
  • Försäkringen kan tecknas på beställda, men ännu ej levererade, maskiner från fabrik.
  • Försäkringen gäller för inifrån kommande skada som är oförutsedd och påverkar fordonets funktion.
  • Försäkringen gäller i Sverige och omfattar även fabriksmonterad utrustning.
  • Eventuella skador repareras med originaldelar av våra auktoriserade servicelämnare.

 

Maskinskade- och elektronikförsäkring

 

Försäkringen gäller för inifrån kommande skada som är oförutsedd som påverkar fordonets funktion. Maskinskadeförsäkringen täcker kritiska komponenter som motor, avgassystem, turbo/laddningssystem, kylsystem, växellåda, bromsar, styrning, hydraulik och mer. Elektronikförsäkringen omfattar fabriksinstallerade säkerhets- och elektroniksystem, kommunikationssystem, elektroniska komfortfunktioner, strålkastare, hybridteknik, dvs. monterade vid Huddigs fabrik.

Försäkringen gäller inte för fordon som utrustats eller använts med komponenter och/eller programvara som avviker från fordonets seriemässiga utförande, till exempel trimning med komponenter som inte är godkända av generalagenten eller tillverkaren. Den omfattar heller inte skador som uppstår på grund av skador orsakade av slitage, felaktig användning, otillräckligt underhåll eller felaktiga reparationsåtgärder, icke-godkända modifieringar, stöld, brand, olyckor, avsiktlig skadegörelse, transportrelaterade händelser och skador från djur.

Vid varje skadetillfälle gäller den självrisk som finns angiven i försäkringsbeviset.

 

Försäkringen täcker följande komponenter:

Maskinskadeförsäkring
  Gäller följande komponenter med undantag för
A Motor, inklusive styr- och regler-komponenter/ motorprogramvara  
B Grenrör ljuddämpare och avgasrör
C Turbo/överladdningssystem med styrsystem, samt laddluftkylare  
D System för avgasrening ljuddämpare och avgasrör
E Kylsystem för motor, kraftöverföring och hytt (kylsystem för kupé är ersättningsbart även om det inte påverkar fordonets funktion).  
F Startmotor och generator  
G Bränslesystem ledningar, filter och bränsletank
H Växellåda/kraftöverföring, inklusive styrelektronik kraftuttagsaxel, lamellbelägg och följdskador av detta.
I Bromssystem, inklusive servo, styr- och reglersystem. lamellbelägg och bromsskivor samt följdskador av detta.
J Styrinrättning styrstag, styrstagsändar,hjulupp- hängningsdetaljer och fälgar.
K Hydraulsystem, inklusive pump(ar) och styr- och reglersystem.  

 

Elektronikförsäkring
  Gäller följande komponenter med undantag för
A Fabriksmonterade säkerhets- och elektroniksystem inklusive styrelektronik  
B Fabriksmonterade elektroniska system för kommunikation och information  
C Elektroniska komfortsystem (till exempel backningskamera inklusive sensorer, elstolar eller nyckellöst system)  
D Fabriksmonterade strålkastare och styrsystem inklusive givare glas och lampa
E Kombinationsinstrument  
F Hybridteknik, hybridbatteri, batteri för framdrivning inklusive styrelektronik leasat batteri

 

Villkor

Leverantörsförsäkringen för maskin-och elektronikskador gäller för HUDDIG-maskiner och det fordon som anges i försäkringsbeviset i Sverige. Försäkringen är giltig under 5 år eller 5000 arbetstimmar. Försäkringen gäller för inifrån kommande skada som är oförutsedd som påverkar fordonets funktion.

För fullständiga villkor från Länsförsäkringar, ladda ned följande dokument.

Föreskrifter

Försäkringens villkor inkluderar specifika föreskrifter. Försäkringstagaren efterfrågas att följa tillverkarens specifikationer, korrekt underhåll och användning av rekommenderade oljor och bränslen. Underhållsservice ska utföras av auktoriserad servicepersonal och endast de oljor fabrikanten rekommenderat samt de drivmedel fabrikanten godkänt får användas. Serviceåtgärder ska dokumenteras i servicebok (eller motsvarande) och visas i samband med en skada. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli försäkringens Allmänna avtalsbestämmelser.

Värderings- och ersättningsregler

Ersättning betalas med högst det belopp som motsvarar skadan, värderad med användande av kalkyleringssystemet CABAS och enligt dokumenterade bestämmelser i villkoren för försäkringen. Bolaget har rätt att avgöra om fordonet ska repareras, om det ska ersättas med likvärdigt fordon eller om skadan ska betalas kontant.

Länsförsäkringar betalar inte

a) kostnad för förbättring eller förändring av fordonet, som gjorts i samband med att skada reparerats

b) eventuell värdeminskning efter reparation på grund av skada

c) merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom att reservdelar fraktats på annat sätt än med sedvanligt transportmedel om bolaget inte särskilt godkänt merkostnaden

d) för mervärdesskatt om försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig.

Bärgning/hemtransport av fordon

Vid ersättningsbar maskin- och elektronikskada ersätts skälig bärgningskostnad från skadeplatsen till anvisad verkstad. Även skälig kostnad för hemtransport efter genomförd reparation ersätts. Ersättning lämnas endast efter att fordonet bärgats i samband med ersättningsbar skada.

Åldersavdrag

Åldersavdrag på utbytta delar görs beroende på hur många användningstimmar fordonet har vid skadetillfället alternativt på fordonets ålder. I nedanstående tabell framgår avdragets storlek i procent av delarnas värde. Observera att det framgår av försäkringstagarens försäkringsbevis hur många timmar försäkringen gäller för.

Åldersavdrag
Timmar Ålder Traktor och övriga motorredskap
0-500 - 0%
501-1000 0-24 månader 0%
1001-1500 - 15%
1501-2000 25-36 månader 20%
2001-2500 - 25%
2501-3000 37-48 månader 30%
3001-3500 - 35%
3501-4000 49-60 månader 40%
4001-4500 - 45%
4501-5000 - 50%

Självrisk

Vid varje skadetillfälle gäller den självrisk som finns angiven i försäkringsbeviset.

Skadeanmälan

Skada ska omedelbart anmälas av maskinägaren till Länsförsäkringar per telefon eller mail.

Information om skadeanmälan och skadereglering.

Fullständiga villkor

Ladda ned fullständiga försäkringsvillkor.

 

HUDDIG 1370

Jämför våra modeller

Finansiera din nya HUDDIG 1370 till förmånlig ränta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!